Ieškoma...

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Dr. Julius Paškevičius tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis pagal 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento del fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatas, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus ir vidaus tvarkos taisykles.
Šioje asmens duomenų apsaugos politikoje (toliau – Politika) Jūs (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas fizinis asmuo) rasite visą informaciją, kokie Jūsų duomenys tvarkomi, kiek laiko saugomi, kokios Jūsų teisės dėl asmens duomenų apsaugos ir kt. Prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši Politika gali keistis be atskiro įspėjimo. Jei įmanoma, Politikos pakeitimai pateikiami susipažinti.


I. DUOMENŲ VALDYTOJAS
Dr. Julius Paškevičius
Tel.: +370640 65658
Adresas Vilniaus g. 37-3, Kaunas LT-44290


II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAI I R TIKSLAI
Šioje Politikoje terminas „asmens duomenys” / „duomenys” reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.
Jūsų duomenys tvarkomi šiais pagrindais: siekiant įvykdyti sudarytą paslaugų sutartį, kurios šalis esate Jūs; siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti duomenis turime tam, kad butų jvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (pvz., teisės aktų reikalavimai).
Atskirais atvejais galime tvarkyti Jūsų duomenis ir šiais pagrindais: Jūsų sutikimu, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; siekiant teisėtų suinteresuotų asmenų interesų įgyvendinimo; siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus.
Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga: teisinėms paslaugoms teikti; Jūsų prašymams tvarkyti; atsakyti į Jūsų laiškus, klausimus ar komentarus; informacijai Jums siųsti; informuoti Jus apie Jums aktualias teikiamas teisines paslaugas, naujienas; tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus; ginti savo teises ir interesus; palaikyti santykius su reikiamais fiziniais ar juridiniais asmenimis; kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę; veiklos vidaus administravimui; teisės aktų reikalavimų vykdymui.
Mes galime rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.
Tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti mūsų vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų
asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Tvarkysime šių kategorijų asmens duomenis: asmens tapatybės nustatymo (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas); kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamoji ir/ar darbo vieta); finansinius duomenis
(banko sąskaitos numeris, mokėjimai ir kt.); bet kokius kitus duomenis, kuriuos perduodate del konkrečių tikslų (paslaugos teikimo, bylos vedimo ir/ar kt.).
Galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita surinkta informacija. Be asmens sutikimo ar
būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą, taip pat informaciją apie asmens teistumą.
Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamos pranešimams ir kt.) naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.


III. JŪSŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys. Kriterijai, kuriuos naudojame asmens duomenys saugojimo laikotarpiui nustatyti, apima toliau nurodytus: Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad galėtume teikti Jums paslaugas? Ar sis terminas negali būti trumpesnis? Ar šie duomenys tikrai būtini tokį terminą? Ar esame teisiškai, sutartimi ar kita prievole įpareigoti saugoti Jūsų duomenis?
Įprastai pagal nustatytą vidaus tvarką asmens duomenys gali būti saugomi nuo 1 iki 10 metų,
priklausomai nuo duomenų kategorijos ir teisės aktų reikalavimų. Buhalterinės apskaitos tikslu tvarkomi duomenvs saugomi teisės aktuose nustatytus terminus. Su konkrečiais Jūsų duomenų saugojimo terminais galite susipažinti pateikę rašytinės formos prašymą. Jūsų duomenys asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, kai teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo
teises; esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; Jūsų duomenys
būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais; esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, tokius asmens duomenis neatstatomai sunaikiname.
Siekiame nesaugoti pasenusios, perteklinės arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.


IV. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS
Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina paslaugoms suteikti (pvz., buhalteriams, IT specialistams, partneriams advokatams ir kt.). Nei vienai iš trečiųjų šalių
neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Kiekvienu atveju tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
Duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios ar teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės
aktus, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.


V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS
Mes imamės tam tikrų organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.
Jeigu Jūs manote, kad asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens
duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai arba nesąžiningai.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame arba siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte mums, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų sutikimo ar sutarties pagrindu.

Jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Pateikęs rašytini prašymą ir patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymo. Jei teises įgyvendina įstatyminis ar įgaliotas atstovas, privaloma pateikti teisės aktais nustatytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar aiškiai pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingai pastangų ir/ar finansinių resursų.
Jūs privalote informuoti, jei atsiranda informacijos, kuria mums pateikėte, pakeitimų, sudarant teisinių paslaugų sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tokiu atveju, jei manote, kad tvarkome netikslius ar neteisingus Jūsų duomenis.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą (jei toks sutikimas buvo) ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
Prašome nedelsiant susisiekti, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Politika yra neaiški.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šią Politiką pateikiame susipažinimui teisinių paslaugų sutarties sudarymo metu.
Jeigu Jūs pateikiate kito asmens, kuris atliks mokėjimą ar gaus naudą pagal teisinių paslaugu sutartį, (toliau – Trečiojo asmens) duomenis, Jūs patvirtinate, kad gavote Trečiojo asmens sutikimą dėl tokių duomenų tvarkymo ir perdavimo mums. Jeigu asmens duomenys yra nepilnamečio asmens iki 16 metų, Jūs patvirtinate, jog to asmens duomenis valdote kaip įstatyminis atstovas ar gavote įstatyminių atstovų (tėvų, globėjų ar kt.) sutikimą dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo kitiems asmenims. Taip pat Jūs įsipareigojate informuoti ir supažindinti Trečiąjį asmenį su šia Politika.

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658

  Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

  +370 640 65658

   X

   Jūsų užklausą gavome!

   Norime informuoti, jog su Jumis susisieksime artimiausiu metu.