Ieškoma...

Privatumo Politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kaip Julius Paškevičius (žr. toliau pateiktą informaciją) (toliau – „Duomenų valdytojas“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis interneto svetainėje www.juliuspaskevicius.lt (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), kurias Duomenų valdytojas teikia Jums.

Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi Paslaugomis, Jūs, kaip svetainės vartotojas ar klientas (toliau – „Vartotojas“, „Klientas“ ar „jūs“), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.

Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus (toliau – „Duomenų apsaugos teisės aktai“).

Duomenų valdytojo profesinė pareiga ir taikomi Duomenų apsaugos teisės aktai įpareigoja užtikrinti savo klientų, potencialių klientų ir susijusių asmenų informacijos slaptumą bei konfidencialumą ir laikytis toliau pateiktos politikos. Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant, Jūsų – kaip vieno iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).
Julius Paškevičius yra Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojas.


1. POLITIKOS APIMTIS


Šioje Politikoje aprašoma, kaip tvarkoma Asmens duomenis vykdant veiklą, susijusią su:
visais klientus, buvusius klientus ir potencialius klientus liečiančiais klausimais;
naujienlaiškiais ir rinkodaros informacija;
slapukais, kurie naudojami Svetainėje;
visais teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai.


2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PRIEMONĖS IR TERMINAI


a) Naujienos, publikacijos ir renginiai: Duomenų valdytojas naudos Jūsų pateiktą informaciją siųsdamas Jums žinias apie naujausius įvykius teisės klausimais, teikiamų paslaugų apimtis, taip pat informaciją apie bet kokius numatomus renginius, kurie gali Jus sudominti, įskaitant mokymo seminarus. Jūsų Asmens duomenis bus naudojami tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų. Duomenų valdytojas gali naudoti Jūsų vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, bet kokius Jūsų pateiktus telefono numerius, adresus ir kitą informaciją, kuri gali būti panaudota susisiekiant su Jumis informacijos pateikimo tikslais.
b) Slapukai (angl. cookies): Svetainė naudoja slapukus, kad galėtų gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukai leidžia pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Duomenų valdytojas tvarkys Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.
c) Teisinės paslaugos: Duomenų valdytojas renka informaciją, kurią pateikė klientas ar kuri buvo pateikta klientų vardu, arba informaciją, kuri yra gaunama savarankiškai profesionalių teisinių paslaugų teikimo metu. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad būtų galima vykdyti įsipareigojimus savo klientams, taip pat, kad būtų galimas savo teisėtais interesais teikti teisines paslaugas esamiems ir būsimiems klientams. Vykdydami savo, kaip profesionalo, pareigas, Duomenų valdytojas dės visas pastangas užtikrinti esamų, būsimų ir buvusių klientų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

Teikdamas teisines paslaugas Duomenų valdytojas gali papildyti Jūsų tiesiogiai pateiktus Asmens duomenis asmens duomenimis, gautais iš kitų šaltinių.
Teikdami teisines paslaugas Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus dėl kovos su pinigų plovimu (KPP) ir klientų pažinimu. Be to, Duomenų valdytojas naudosi duomenis interesų konflikto prevencijos tikslais, nes tai yra teisinė pareiga. Gautus duomenis Duomenų valdytojas saugos vadovaudamasis Lietuvos advokatūrų veiklos taisyklėmis.


3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS


Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:
Jūsų sutikimas;
tarpusavio teisinių paslaugų sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti;
Duomenų valdytojo prisiimti teisiniai įsipareigojimai; ir (arba)
Duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę.

Duomenų valdytojas tvarko Jūsų Asmens duomenis neviršydamas tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

Duomenų valdytojas ėmėsi reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.


4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS


Teikdamas teisines paslaugas savo klientams Duomenų valdytojas privalo perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims. Tai gali apimti tiek duomenų perdavimą teismo proceso ar bylinėjimosi atveju, tiek įprastas savo Klientams siūlomas teisines paslaugas.

Tačiau, be to, kad teikiamos teisinės paslaugas, Duomenų valdytojas taip pat naudojasi ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtų užtikrinti savo paslaugų ir Svetainės funkcines galimybes. Duomenų valdytojas privalo perduoti Jūsų Asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti savo paslaugas. Tokie nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, kurie bus perduodami tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.

Duomenų valdytojas pasirūpino, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodami Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurios yra sudarytos su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai, be to, jie yra teisiškai atsakingi už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti duomenų apsaugą.

5. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS


Duomenų valdytojas turi teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.
Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:
a) Teisė susipažinti: Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar tvarkomi Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis tvarkomi, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkomi duomenis.
b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad būtų ištaisyti bet kokie Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.
c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.
d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.
e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad būtų pateikti Jums tokie Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.
f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
g) Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Duomenų valdytojas taip pat suteikia Jums galimybę atsisakyti gauti pranešimus, kai siunčiama Jums informaciją apie organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su Duomenų valdytoju.
Teikiant teisines paslaugas savo Klientams gali būti situacijų, kai teisiniai įsipareigojimai, taip pat atitinkamos jurisdikcijos Advokatūros veiklos taisyklės draudžia atskleisti ar ištrinti saugomus bei tvarkomus duomenis. Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.
Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip tvarkomi Jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais.
Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad pažeidžiamos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai („DAI“).
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng


6. JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO VIETA


Visų pirma, Duomenų valdytojas saugomo ir tvarkomo Asmens duomenis Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kartais gali tekti perduoti Jūsų Asmens duomenis į paskirties vietą už Europos Sąjungos ribų ir juos ten saugoti. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už ES ribų.
Pateikdami savo Asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už ES ribų šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūsų Asmens duomenis bus saugomi ne ilgiau, nei būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.


7. SLAPUKAI, NAUDOJAMI TVARKANT JŪSŲ ASMENS DUOMENIS


Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį Svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ar „Opera“) išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti Svetainėje. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti svetainėje. Tuo tikslu Svetainė naudoja šiuos slapukus:
Seanso slapukai: ses [numeris] slapukas yra naudojamas Svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. ses [numeris] slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.
Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_ga, _gat) slapukus naudojame tam, kad analizuodami vartotojų elgseną patobulintume savo svetainę. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga ir _gat slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų. _ga slapuko galiojimas baigiasi po dvejų metų, o _gat slapuko – jau po dešimties minučių.

Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje.
Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.


8. KONTAKTINIAI RYŠIAI


Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į šiuo adresu: julius@juliuspaskevicius.lt


9. POLITIKOS PAKEITIMAI


Esant reikalui, Duomenų valdytojas gali atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama Svetainėje. Rekomenduotina Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658

  Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

  +370 640 65658

   X

   Jūsų užklausą gavome!

   Norime informuoti, jog su Jumis susisieksime artimiausiu metu.